T: 06-38255710 (spreekuur)
E: info@hulpdienstinzicht.nl

ANBI-informatie

Stichting Hulpdienst In-Zicht als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI)
anbi

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel J Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen, worden op dit gedeelte van de website de volgende gegevens gepubliceerd:

 • Contactgegevens
 • Doelstelling
 • Beleidsplan
 • Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders
 • Beloningsbeleid
 • Verslag van de uitgevoerde activiteiten
 • Financiële verantwoording

 

Contactgegevens

Naam : Stichting Hulpdienst In-Zicht
KvK : 60656212
RSIN : 854002170
Adres : Markt 10
3901 DN Veenendaal
Telefoon : (06) 38255710
Email : info@hulpdienstinzicht.nl

 

Doelstelling
De stichting zet zich in voor mensen die zonder hulp niet tegen hun situatie zijn opgewassen en de stichting wil zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving.

De stichting heeft derhalve ten doel:

(a) hulp en advies te bieden aan hulpbehoevende mensen en hun zelfredzaamheid vergroten en zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving;

(b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Beleidsplan
Het beleidsplan van de stichting geeft weer op welke wijze wij als stichting invulling willen geven aan onze doelstelling. Het beleidsplan geeft inzicht in:

 • de te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van het doel
 • de wijze van werving van inkomsten
 • het beheer van het vermogen
 • de besteding van het vermogen

Bijlage: Beleidsplan 2014-2017
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden (vrijwilligers). Het bestuur laat zich bijstaan door een door haar te bepalen aantal medewerkers, die eveneens vrijwilligerswerk verrichten.

Namen van bestuurders

Algemeen directeur : dr.ir. P.J van der Steen
Secretaris/Penningmeester : ing. R.J. van Keulen
lid bestuur : D.R.M. van der Steen

 

Beloningsbeleid
De stichting kent geen beloningsbeleid. De bestuursleden en overige medewerkers ontvangen geen bezoldiging of salaris voor door hen verrichte werkzaamheden.

 

Verslag uitgevoerde activiteiten
In Veenendaal zijn in 2014 vijftien onbetaalde vrijwilligers actief betrokken geweest bij het beantwoorden van ruim 500 hulpvragen. Een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit het ondersteunen van mensen bij de doen van aanvragen en in vullen van formulieren. In de praktijk betekent dit het ondersteunen bij het lezen en correct invullen van zowel digitale als papieren formulieren. Het andere deel van de werkzaamheden is gericht op intensieve begeleiding van mensen met complexe problematiek. De hulpdienst wordt daarnaast ingeschakeld bij problematiek waarbij de regulieren instanties als de Gemeente Veenendaal, BAC en Schuldhulpmaatje geen thuis (kunnen) geven of onvoldoende geëquipeerd (of materiedeskundig) zijn. De afgelopen jaren is het werk voor stichting Hulpdienst In-Zicht als gevolg van de economische crisis toegenomen en dit is verder versterkt door de terugtredende overheid en bezuinigingen bij maatschappelijke organisaties en instellingen. Met de nieuwe WMO ontwikkelingen die vanaf 1 januari 2015 en van kracht zijn geworden en de daarmee samenhangende drie decentralisaties voorziet de stichting een verdere toename van de werkzaamheden.
Bijlage: Uitgevoerde activiteiten 2014
Financiële verantwoording
In de financiële verantwoording publiceren wij de balans en de staat van baten en lasten van een boekjaar. Het boekjaar beslaat 12 maanden die gelijk lopen met het kalenderjaar. Uiterlijk per 1 juli van een lopend kalenderjaar worden de gegevens van het afgelopen kalenderjaar gepubliceerd. Het eerste boekjaar van de stichting zal (zoals statutair vastgelegd) de periode betreffen van 9 mei 2014 (oprichting) tot en met 31 december 2015.
Bijlage: Financiele Verantwoording 2014

Volg on op twitter via @hulpdienst